یکی از نامزدهای AfD برای اولین بار در انتخابات شهرداری آلمان پیروز شد. در پیرنا، زاکسن، یک نامزد AfD پیروز شد. به گفته دفتر حفاظت از قانون اساسی، AfD در زاکسن "مطمئناً راستگرای افراطی است". تیم لوشنر اولین نامزد AfD است که در انتخابات شهرداری آلمان پیروز شده است. این مرد ۵۳ ساله در دور دوم رای گیری روز یکشنبه در پیرنا، زاکسن، بر دو مخالف CDU و رای دهندگان آزاد پیروز شد. بر اساس نتایج اولیه اولیه، او حدود ۳۸.۵ درصد آرا را به دست آورد. کاترین دالینگر-کنوت (CDU) با حدود ۳۱.۴ درصد و رالف تیله مستقل، که با حدود ۳۰.۱ درصد وارد رقابت برای رای دهندگان آزاد شد، قرار دارند.
دسامبر 18, 2023

شهردار «تندرو راست»AfD برای اولین بار در آلمان

  یکی از نامزدهای AfD برای اولین بار در انتخابات شهرداری آلمان پیروز شد. در پیرنا، زاکسن، یک نامزد AfD پیروز شد. به گفته دفتر حفاظت از قانون اساسی، AfD در زاکسن “مطمئناً راستگرای افراطی است”. تیم لوشنر اولین نامزد AfD است که در انتخابات شهرداری آلمان پیروز شده است. این مرد ۵۳ ساله در دور دوم رای گیری روز یکشنبه در پیرنا، زاکسن، بر دو مخالف CDU و رای دهندگان آزاد پیروز شد. بر اساس نتایج اولیه اولیه، او حدود ۳۸.۵ درصد آرا را به دست آورد. کاترین دالینگر-کنوت (CDU) با حدود ۳۱.۴ درصد و رالف تیله مستقل، که با حدود ۳۰.۱ درصد وارد رقابت برای رای دهندگان آزاد شد، قرار دارند.