آوریل 25, 2023

شهرداری ها خواستار حمایت در مبارزه با پشه های ببر شدند

اداره بهداشت شهر ویسبادن اخیراً اعلام کرده است که فعالیت های مردم برای شناسایی زودهنگام مناطق شیوع پشه ببرها بسیار مفید است. به گزارش هسن شاو، این حشره که از جنوب شرق آسیا می آید، اولین بار در سال ۲۰۱۸ در هسن شناسایی شد. آنه جانز، مسئول امور خارجه وزارت بهداشت، می گویدتغیرات و پیامدهای آب و هوا، در هسن نیز محسوس است.» گفته می‌‌شود، شیوع این پشه ها، با گرم شدن هوا آغاز و تا پایان اکتبر ادامه می یابد. پشه ببر می تواند عوامل بیماری زا مانند ویروس دنگی و زیکا را منتقل کند.