با وجود کاهش میزان بارندگی در روزهای اخیر، سیل همچنان در بیشتر رودخانه های آلمان جاری است. تعدادی از شهرها همچنان درگیر سیل هستند، به خصوص شهرهای مانند برمن، درسدن و ماگدبورگ. سیل در مناطقی در رودخانه البه در زاکسن و زاکسن-آنهالت و رودخانه وزر در نوردراین-وستفالن و نیدرزاکسن خسارات شدیدی به بار آورد. انتظار می رود سطح رودخانه درسدن امروز به سزح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این سیلاب‌ها تاکنون خسارات جانی در پی نداشته است.
دسامبر 28, 2023

سیل با وجود کاهش بارندگی در چند شهر ادامه دارد

با وجود کاهش میزان بارندگی در روزهای اخیر، سیل همچنان در بیشتر رودخانه های آلمان جاری است. تعدادی از شهرها همچنان درگیر سیل هستند، به خصوص شهرهای مانند برمن، درسدن و ماگدبورگ. سیل در مناطقی در رودخانه البه در زاکسن و زاکسن-آنهالت و رودخانه وزر در نوردراین-وستفالن و نیدرزاکسن خسارات شدیدی به بار آورد. انتظار می رود سطح رودخانه درسدن امروز به سزح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این سیلاب‌ها تاکنون خسارات جانی در پی نداشته است.