در سال ۲۰۲۰ در چنین روزی اولین مورد کرونا در هسن مشخص شد. در آن زمان، وزارت امور اجتماعی اعلام کرد که ویروس سارس کوید ۲(SARS-CoV-۲) در فردی در منطقه Lahn-Dill شناسایی شده است. ولی بعد تر اعلام شد که دو مورد دیگرابتلا به کرونا مربوط به هسن قبل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ شناخته شده بود. به گزارش هسن شاو، از آن زمان به بعد زندگی مردم تغیر کرد ومحدودیت‌های کرونایی آغاز شد. پوشیدن ماسک یکی از طولانی ترین محدیدت‌های بود که در زمان همه گیری کرونا پی‌گیری شد. مطابق آخرین آمار داده شده، کرونا در جریان سه سال جان بیش از یک صد و شصت و هفت هزار و نوصد و پنجاه و یک (۱۶۷,۹۵۱) نفر را در کشور آلمان گرفته است.

فوریه 28, 2023

سه سالگی کرونا: نقطه پایان قوانین کرونایی

در سال ۲۰۲۰ در چنین روزی اولین مورد کرونا در هسن مشخص شد. در آن زمان، وزارت امور اجتماعی اعلام کرد که ویروس سارس کوید ۲(SARS-CoV-۲) در فردی در منطقه Lahn-Dill شناسایی شده است. ولی بعد تر اعلام شد که دو مورد دیگرابتلا به کرونا مربوط به هسن قبل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ شناخته شده بود. به گزارش هسن شاو، از آن زمان به بعد زندگی مردم تغیر کرد ومحدودیت‌های کرونایی آغاز شد. پوشیدن ماسک یکی از طولانی ترین محدیدت‌های بود که در زمان همه گیری کرونا پی‌گیری شد. مطابق آخرین آمار داده شده، کرونا در جریان سه سال جان بیش از یک صد و شصت و هفت هزار و نوصد و پنجاه و یک (۱۶۷,۹۵۱) نفر را در کشور آلمان گرفته است.