اعضای آتش نشانی صبح دیروز دوشنبه متوجه شدند، یک ماشین آتش نشانی داوطلب سولمس(Solms) که در محل تجهیزات در منطقه بورگ سلمس (Burgsolms) پارک بود، به سرقت رفته است . ظاهراً پلیس بعد از تماس یک شاهد، این ماشین را در گیسن، تقریباً ۳۰ کیلومتر دورتر دوباره یافت نموده است. هسن شاو به نقل از پلیس گزارش داده است که در حال حاضر شرایط دقیق جنایت به ویژه زمان و نحوه دسترسی عاملان به تجهیزات مشخص نیست و تحقیقات در حال انجام است.

مارس 28, 2023

سرقت ماشین آتش نشانی در مرکز هسن

اعضای آتش نشانی صبح دیروز دوشنبه متوجه شدند، یک ماشین آتش نشانی داوطلب سولمس(Solms) که در محل تجهیزات در منطقه بورگ سلمس (Burgsolms) پارک بود، به سرقت رفته است . ظاهراً پلیس بعد از تماس یک شاهد، این ماشین را در گیسن، تقریباً ۳۰ کیلومتر دورتر دوباره یافت نموده است. هسن شاو به نقل از پلیس گزارش داده است که در حال حاضر شرایط دقیق جنایت به ویژه زمان و نحوه دسترسی عاملان به تجهیزات مشخص نیست و تحقیقات در حال انجام است.