گمان می‌رود که یک سرباز ارتش آلمان در سال ۲۰۲۳ اطلاعاتی را به روسیه ارائه داده است. دادستانی فدرال اکنون او را به جاسوسی متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، این سرباز از آگوست ۲۰۲۳ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. او در آن سال چندین‌بار برای پیشنهاد همکاری به کنسولگری روسیه در بن و سفارت روسیه در برلین مراجعه کرده است. گفته می‌شود که اطلاعاتی را به یک سرویس مخفی روسیه مخابره کرده که در طول فعالیت حرفه‌ای خود به آن دست یافته است. دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف درباره پرونده او تصمیم خواهد گرفت.

مارس 20, 2024

سرباز ارتش آلمان متهم به جاسوسی برای روسیه

گمان می‌رود که یک سرباز ارتش آلمان در سال ۲۰۲۳ اطلاعاتی را به روسیه ارائه داده است. دادستانی فدرال اکنون او را به جاسوسی متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، این سرباز از آگوست ۲۰۲۳ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. او در آن سال چندین‌بار برای پیشنهاد همکاری به کنسولگری روسیه در بن و سفارت روسیه در برلین مراجعه کرده است. گفته می‌شود که اطلاعاتی را به یک سرویس مخفی روسیه مخابره کرده که در طول فعالیت حرفه‌ای خود به آن دست یافته است. دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف درباره پرونده او تصمیم خواهد گرفت.