نسبت به ۱۰ سال گذشته افرادی زیادتری در شهر زندگی می‌کنند و مشخصا جوان‌ها بیشتر به شهر نقل مکان می‌نمایند. ولی به همین پیمانه شهروندان بالای ۵۰ سال بیشتر این شهر را ترک می‌کنند و ساکن شهرهای کوچک اطراف می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، در ۲۰۱۴ فرانکفورت تنها ۷۰۰۰۰۰ باشنده داشت ولی در نیمه‌های ۲۰۲۲ حدود ۷۶۵۰۰۰ نفر در این شهر زندگی می‌کنند. بر اساس تحلیل نهاد خدماتی Empirica Regio این رشد جمعیت بیشتر بخاطر هجوم جوانان تا ۳۰ سال به این شهر است، ولی همین تحلیل در مورد افراد سالمند نشان می‌دهد که آنها شهرهای اطراف را به فرانکفورت ترجیح داده و به آنها نقل مکان کرده اند. در سال‌های بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ حدودا ۴۲۲۰ نفر از شهروندان فرانکفورت به شهرهای مجاور نقل مکان کرده اند، که از این میان حدودا ۲۹۱۲ سالمند بالای ۶۵ سال از جمله این افراد هستند. مناطقی در محدوده Wetterau, Main-Kinzig-Kreis و تاونوس مقاصد مورد علاقه این شهروندان برای نقل مکان بوده اند.
ژانویه 30, 2023

سالمندان فرانکفورت را ترک می‌کنند

نسبت به ۱۰ سال گذشته افرادی زیادتری در شهر زندگی می‌کنند و مشخصا جوان‌ها بیشتر به شهر نقل مکان می‌نمایند. ولی به همین پیمانه شهروندان بالای ۵۰ سال بیشتر این شهر را ترک می‌کنند و ساکن شهرهای کوچک اطراف می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، در ۲۰۱۴ فرانکفورت تنها ۷۰۰۰۰۰ باشنده داشت ولی در نیمه‌های ۲۰۲۲ حدود ۷۶۵۰۰۰ نفر در این شهر زندگی می‌کنند. بر اساس تحلیل نهاد خدماتی Empirica Regio این رشد جمعیت بیشتر بخاطر هجوم جوانان تا ۳۰ سال به این شهر است، ولی همین تحلیل در مورد افراد سالمند نشان می‌دهد که آنها شهرهای اطراف را به فرانکفورت ترجیح داده و به آنها نقل مکان کرده اند. در سال‌های بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ حدودا ۴۲۲۰ نفر از شهروندان فرانکفورت به شهرهای مجاور نقل مکان کرده اند، که از این میان حدودا ۲۹۱۲ سالمند بالای ۶۵ سال از جمله این افراد هستند. مناطقی در محدوده Wetterau, Main-Kinzig-Kreis و تاونوس مقاصد مورد علاقه این شهروندان برای نقل مکان بوده اند.