دیروز آفتابی ملایم بر بلندیهای فیلدبرگ تاونوس تابیده بود و فضا را برای لذت بردن از بازیهای زمستانی و قدم زدن در هوای مطبوع در حالیکه از زیبائی های طبیعت میشد لذت برد مهیا کرده بود.
آیا این مکان تفریحی زیبا را میشناسید؟
در این زمستان از زیبایی های طبیعت در این منطقه لذت بردید؟
ژانویه 30, 2023

زیبایی های زمستان در فیلدبرگ

دیروز آفتابی ملایم بر بلندیهای فیلدبرگ تاونوس تابیده بود و فضا را برای لذت بردن از بازیهای زمستانی و قدم زدن در هوای مطبوع در حالیکه از زیبائی های طبیعت میشد لذت برد مهیا کرده بود.
آیا این مکان تفریحی زیبا را میشناسید؟
در این زمستان از زیبایی های طبیعت در این منطقه لذت بردید؟