به  دلیل بلند رفتن درجه حرارت در ژانویه و فوریه، کنه ها در حال حاضر در بخش هایی از هسن افزایش یافته اند. مارکوس استیفتر از انجمن شکار ایالت هسن توضیح داد: "کنه ها از دمای هفت درجه سانتیگراد دوباره فعال می شوند." بنابراین انجمن شکار ایالتی پوشیدن شلوار بلند در طبیعت و پاشیدن مواد ضد کنه را روی کفش ها و پاینی شلوار توصیه می کند. به گزارش هسن شاو انجمن شکار بعضی نکات را چنین بیان داشته است: «بدن باید بعد از پیاده‌روی به دقت بررسی شود و سگ‌ها و گربه‌ها نیز وقتی از بیرون می‌آیند باید از نظر کنه بررسی شوند.» از اواسط ژانوی، موسسه رابرت کخ (RKI) بعضی مناطق درهسن را به عنوان مناطق خطر ابتلا به آنسفالیت یا التهاب بافت مغزی از کنه (TBE) فهرست نمودند: بورگ شتراسه، دارمشتات-دیبورگ، دارمشتات، ناحیه فولدا، گروس-گراو، منطقه مین-کینزیگ، ماربورگ-بیدنکوپف، منطقه اودنوالد، و شهر و ناحیه آفن باخ.

مارس 7, 2023

زنده شدن کنه ها در مناطق هسن

به  دلیل بلند رفتن درجه حرارت در ژانویه و فوریه، کنه ها در حال حاضر در بخش هایی از هسن افزایش یافته اند. مارکوس استیفتر از انجمن شکار ایالت هسن توضیح داد: “کنه ها از دمای هفت درجه سانتیگراد دوباره فعال می شوند.” بنابراین انجمن شکار ایالتی پوشیدن شلوار بلند در طبیعت و پاشیدن مواد ضد کنه را روی کفش ها و پاینی شلوار توصیه می کند. به گزارش هسن شاو انجمن شکار بعضی نکات را چنین بیان داشته است: «بدن باید بعد از پیاده‌روی به دقت بررسی شود و سگ‌ها و گربه‌ها نیز وقتی از بیرون می‌آیند باید از نظر کنه بررسی شوند.» از اواسط ژانوی، موسسه رابرت کخ (RKI) بعضی مناطق درهسن را به عنوان مناطق خطر ابتلا به آنسفالیت یا التهاب بافت مغزی از کنه (TBE) فهرست نمودند: بورگ شتراسه، دارمشتاتدیبورگ، دارمشتات، ناحیه فولدا، گروسگراو، منطقه مینکینزیگ، ماربورگبیدنکوپف، منطقه اودنوالد، و شهر و ناحیه آفن باخ.