بر اساس سنجش اداره آمار فدرال،زنان در آلمان به طور میانگین ۱۸ درصد کمتر در ساعت، به تناسب مردان در سال گذشته حقوق دریافت کرده‌اند. بر اساس میانگین کشوری این تفاوت در برلین و برندنبورگ نسبت به بقیه ایالت‌ها کمتر است. بر اساس داده‌های اداره آمار سال ۲۰۲۳ برلین-برندنبورگ به طور نمونه، زنان در برلین به طور میانگین ۲۲.۹۷ یورو ناخالص در ساعت، نسبت به مردان که ۲۵.۹۱ یورو دریافت می‌کنند. این ‌در‌حالی‌است‌‌که تفاوت حقوق در شرق آلمان نسبت به غرب به طور چشمگیری کمتر است. به گزارش خبرگزاری برلینر زایتونگ؛ در ایالت‌های غربی، این تفاوت درآمد، به طور میانگین ۱۹ درصد و در ایالت‌های شرقی، تنها ۷ درصد بوده است. حایز اهمیت است که در اوایل این سنجش در سال ۲۰۰۶ این تفاوت ۲۳ درصد بود و از سال ۲۰۲۰ به این سو، این تفاوت ۱۸ درصد باقی مانده است.

ژانویه 19, 2024

زنان ۱۸ درصد کمتر از مردان در ساعت حقوق دریافت می‌کنند

بر اساس سنجش اداره آمار فدرال،زنان در آلمان به طور میانگین ۱۸ درصد کمتر در ساعت، به تناسب مردان در سال گذشته حقوق دریافت کرده‌اند. بر اساس میانگین کشوری این تفاوت در برلین و برندنبورگ نسبت به بقیه ایالت‌ها کمتر است. بر اساس داده‌های اداره آمار سال ۲۰۲۳ برلین-برندنبورگ به طور نمونه، زنان در برلین به طور میانگین ۲۲.۹۷ یورو ناخالص در ساعت، نسبت به مردان که ۲۵.۹۱ یورو دریافت می‌کنند. این ‌در‌حالی‌است‌‌که تفاوت حقوق در شرق آلمان نسبت به غرب به طور چشمگیری کمتر است. به گزارش خبرگزاری برلینر زایتونگ؛ در ایالت‌های غربی، این تفاوت درآمد، به طور میانگین ۱۹ درصد و در ایالت‌های شرقی، تنها ۷ درصد بوده است. حایز اهمیت است که در اوایل این سنجش در سال ۲۰۰۶ این تفاوت ۲۳ درصد بود و از سال ۲۰۲۰ به این سو، این تفاوت ۱۸ درصد باقی مانده است.