ماه هاست زنان و مردان ایرانی بخاطر نقض حقوق زنان توسط رژیم جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمده اند. اخیرا مرگ مهسا امینی در سپتامبر سال گذشته جرقه ای شد برای تظاهرات گسترده نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان. شعار زن،زندگی، آزادی میلیون‌ها بار فریاد زده شد و اینک به نماد و عنوان این انقلاب تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تئاتر شهری کسل با برنامه‌های اختصاصی به همین نام می‌خواهد به زنان ایران تریبون ایجاد کند و زنده گی روزانه شان را به تصویر بکشد.علاقه‌مندان می‌توانند از این برنامه‌ها در تاریخ های ۱۱ فبریه و ۱۱ مارس سال جاری در تئاتر شهری کسل بازدید کنند.
ژانویه 16, 2023

زن، زندگی، آزادی

ماه هاست زنان و مردان ایرانی بخاطر نقض حقوق زنان توسط رژیم جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمده اند. اخیرا مرگ مهسا امینی در سپتامبر سال گذشته جرقه ای شد برای تظاهرات گسترده نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان. شعار زن،زندگی، آزادی میلیون‌ها بار فریاد زده شد و اینک به نماد و عنوان این انقلاب تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تئاتر شهری کسل با برنامه‌های اختصاصی به همین نام می‌خواهد به زنان ایران تریبون ایجاد کند و زنده گی روزانه شان را به تصویر بکشد.علاقه‌مندان می‌توانند از این برنامه‌ها در تاریخ های ۱۱ فبریه و ۱۱ مارس سال جاری در تئاتر شهری کسل بازدید کنند.