حتی قطب شمال نیز از زباله‌های پلاستیکی انسان‌ها در امان نمانده است. پژوهشی تازه که با کمک مسافران قطب شمال انجام شده، نشان می‌دهد که یک‌سوم زباله‌های پلاستیکی از اروپا و به‌ویژه آلمان به قطب شمال رسیده‌اند. به گفته تاگزشاو، این زباله‌ها طی پنج سال توسط مسافران به موسسه آلفرد وگنر (AWI) تحویل داده شده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته و آگاه به حفظ محیط زیست به‌طور قابل‌توجهی در آلودگی اکوسیستم‌ مناطق دورافتاده مانند قطب شمال نقش دارند.

فوریه 7, 2023

زباله‌های پلاستیکی آلمان در قطب شمال

حتی قطب شمال نیز از زباله‌های پلاستیکی انسان‌ها در امان نمانده است. پژوهشی تازه که با کمک مسافران قطب شمال انجام شده، نشان می‌دهد که یک‌سوم زباله‌های پلاستیکی از اروپا و به‌ویژه آلمان به قطب شمال رسیده‌اند. به گفته تاگزشاو، این زباله‌ها طی پنج سال توسط مسافران به موسسه آلفرد وگنر (AWI) تحویل داده شده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته و آگاه به حفظ محیط زیست به‌طور قابل‌توجهی در آلودگی اکوسیستم‌ مناطق دورافتاده مانند قطب شمال نقش دارند.