امروز روز جهانی زبان مادری است. به گزارش هِسن شاو، اداره آمار فدرال گزارش داده است که از هر۵ خانوار فقط ۴ آن در خانه آلمانی صحبت می‌کنند. یعنی ۱۵ درصد حداقل به یک زبان دیگر صحبت می کنند. در سال ۱۹۹۹ یونسکو، ۲۱ فوریه  را به منظور کمک به تنوع زبانی بنام «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری کرده است.

فوریه 21, 2023

روز جهانی زبان مادری

امروز روز جهانی زبان مادری است. به گزارش هِسن شاو، اداره آمار فدرال گزارش داده است که از هر۵ خانوار فقط ۴ آن در خانه آلمانی صحبت می‌کنند. یعنی ۱۵ درصد حداقل به یک زبان دیگر صحبت می کنند. در سال ۱۹۹۹ یونسکو، ۲۱ فوریه  را به منظور کمک به تنوع زبانی بنام «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری کرده است.