اتحادیه وردی به سلسله اعتصابات، امروز چهارشنبه را "روز اعتصاب بزرگ" و عمومی اعلام کرده بود. طبق گزراش هسن شاو، این اتحادیه از کارمندان شهرداری در فرانکفورت، آفن باخ، کاسل و منطقه ماین تاونوس، منطقه هوختانوس، منطقه وتراو خواسته بود تا روز چهارشنبه کار خود را متوقف کنند. علاوه بر شرکت های حمل و نقل شهری، ادارات شهری و همچنین مراکز مهدکودک، خدمات شهری و سایر نهادهای اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. الکساندر کلاین، مدیر منطقه فرانکفورت وردی گفته است: "ما انتظار داریم ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ اعتصاب کننده در فرانکفورت و منطقه حضور داشته باشند."
مارس 22, 2023

“روز اعتصاب بزرگ” متوقف شدن بخشی از حمل و نقل عمومی

اتحادیه وردی به سلسله اعتصابات، امروز چهارشنبه را “روز اعتصاب بزرگ” و عمومی اعلام کرده بود. طبق گزراش هسن شاو، این اتحادیه از کارمندان شهرداری در فرانکفورت، آفن باخ، کاسل و منطقه ماین تاونوس، منطقه هوختانوس، منطقه وتراو خواسته بود تا روز چهارشنبه کار خود را متوقف کنند. علاوه بر شرکت های حمل و نقل شهری، ادارات شهری و همچنین مراکز مهدکودک، خدمات شهری و سایر نهادهای اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. الکساندر کلاین، مدیر منطقه فرانکفورت وردی گفته است: “ما انتظار داریم ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ اعتصاب کننده در فرانکفورت و منطقه حضور داشته باشند.”