ایالت هسن از دانشجویان آینده با حمایت‌های مختلف برای وارد شدن به دانشگاه پذیرائی میکند. بطور نمونه در سال تحصیلی ۲۰۲۲/۲۰۲۳ راهیابی به دانشگاه برای متقاضیانی که دوره آموزش حرفه‌ای شغلی یا ( Berufsausbildung) را به پایان رسانیده بودند، برای اولین بار از روند آزمایشی به پیشنهادی دائمی تغیر کرده است.این مطلب را روزنامه فرانکفورتر الگیماین از گفته وزارت علوم گزارش کرده است.این پیشنهاد برای تمام کسانی است که یک دیپلوم مدرسه دارند و یا یک دوره Berufsausbildung را با حد اقل میانگین نمره ۲.۵ به پایان رسانده اند. در هسن تمام دانش آموزانی که دورنمای تحصیلی ندارند، میتوانند در یک دوره آموزشی بخاطر دورنمای تحصیلی یا Orientierungsstudium  ثبت نام کنند.

ژانویه 16, 2023

راهیابی آسانتر به دانشگاه

ایالت هسن از دانشجویان آینده با حمایت‌های مختلف برای وارد شدن به دانشگاه پذیرائی میکند. بطور نمونه در سال تحصیلی ۲۰۲۲/۲۰۲۳ راهیابی به دانشگاه برای متقاضیانی که دوره آموزش حرفه‌ای شغلی یا ( Berufsausbildung) را به پایان رسانیده بودند، برای اولین بار از روند آزمایشی به پیشنهادی دائمی تغیر کرده است.این مطلب را روزنامه فرانکفورتر الگیماین از گفته وزارت علوم گزارش کرده است.این پیشنهاد برای تمام کسانی است که یک دیپلوم مدرسه دارند و یا یک دوره Berufsausbildung را با حد اقل میانگین نمره ۲.۵ به پایان رسانده اند. در هسن تمام دانش آموزانی که دورنمای تحصیلی ندارند، میتوانند در یک دوره آموزشی بخاطر دورنمای تحصیلی یا Orientierungsstudium  ثبت نام کنند.