مشکل کمبود نیروی متخصص و کارگر در بازار کار هِسن، در سال روان همچنان مبرم و پیچیده است. طبق گزارش هِسن شو به نقل از خبرگزاری dpa، فرانک مارتین، رئیس اداره منطقه ای اشتغال، گفته است:« در سال ۲۰۲۳، مجموع مشاغل مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در هسن تا ۴۰۰۰۰ شغل، افزایش خواهد داشت ولی بدون ادامه مهاجرت، این امر تحقق نخواهد یافت.» گفته میشود، سال گذشته، شرکت ها نه تنها کارگران ماهر نداشتند، بلکه به طور کلی با کمبود کارگران غیر ماهر نیز روبرو بودند.
ژانویه 17, 2023

رئیس بخش: «کمبود نیروی کار در هِسن بدتر می شود»

مشکل کمبود نیروی متخصص و کارگر در بازار کار هِسن، در سال روان همچنان مبرم و پیچیده است. طبق گزارش هِسن شو به نقل از خبرگزاری dpa، فرانک مارتین، رئیس اداره منطقه ای اشتغال، گفته است:« در سال ۲۰۲۳، مجموع مشاغل مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در هسن تا ۴۰۰۰۰ شغل، افزایش خواهد داشت ولی بدون ادامه مهاجرت، این امر تحقق نخواهد یافت.» گفته میشود، سال گذشته، شرکت ها نه تنها کارگران ماهر نداشتند، بلکه به طور کلی با کمبود کارگران غیر ماهر نیز روبرو بودند.