اگرچه خانواده سلطنتی بریتانیا در هسن، از شعبه آلمانی باتنبرگ - Mountbatten - اقوام نزدیک دارند. چارلس سوم در اولین سفر خود به آلمان از این منطقه دیدن نخواهد کرد. شب گذشته در ضیافت دولتی در کاخ Bellevue در برلین زوج رقاص مطرح، موستی مبوز( Motsi Mabuse) با همسرش یوجین  ووزنیوک اوکراینی  نیز حضور داشتند. هسن شاو، گزارش می دهد که موستی نه تنها در آلمان به لطف برنامه (لیتس دانس) در RTL شناخته شده است، بلکه در بریتانیا نیز از سال ۲۰۱۹ یکی از اعضای هیئت داوران برنامه مشهور بود. گفته می‌شود، موستی و یوجین دوستان همیشگی انجمن "با هم برای اوکراین e. V" هستند و به طور منظم در تشکیل و بارگیری محموله های بشردوستانه شرکت می کنند.

مارس 30, 2023

دیدار موستی مابوزه با چارلس سوم

اگرچه خانواده سلطنتی بریتانیا در هسن، از شعبه آلمانی باتنبرگ – Mountbatten – اقوام نزدیک دارند. چارلس سوم در اولین سفر خود به آلمان از این منطقه دیدن نخواهد کرد. شب گذشته در ضیافت دولتی در کاخ Bellevue در برلین زوج رقاص مطرح، موستی مبوز( Motsi Mabuse) با همسرش یوجین  ووزنیوک اوکراینی  نیز حضور داشتند. هسن شاو، گزارش می دهد که موستی نه تنها در آلمان به لطف برنامه (لیتس دانس) در RTL شناخته شده است، بلکه در بریتانیا نیز از سال ۲۰۱۹ یکی از اعضای هیئت داوران برنامه مشهور بود. گفته می‌شود، موستی و یوجین دوستان همیشگی انجمن با هم برای اوکراین e. V” هستند و به طور منظم در تشکیل و بارگیری محموله های بشردوستانه شرکت می کنند.