گفته می‌شود دو مرد، کوکائین را به ارزش ۱۲۵ میلیون یورو از آمریکای جنوبی به اروپا قاچاق کرده اند. انتظار می رود حکم علیه آنها روز دوشنبه در دادگاه منطقه ای لیمبورگ صادر شود. براساس کیفرخواست دادستان، این دو نفر مواد مخدر را در سراسر قاره‌ها قاچاق می‌کردند و همچنین با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی، مانند "کارتل معروف خلیج" تماس داشتند. متهمان یک مرد ۴۹ ساله اهل وتسلار (لان-دیل) و یک ۶۷ ساله اهل گروس اومشتات (دارمشتات-دیبورگ) هستند. دادستانی برای مرد اهل وتسلار که متهم اصلی محسوب می شود ۱۴ سال و سه ماه حبس تعزیری درخواست کرده است.
دسامبر 18, 2023

دو مرد که ۴.۵ تن کوکائین را قاچاق کرده بودند، در انتظار حکم دادگاه اند

گفته می‌شود دو مرد، کوکائین را به ارزش ۱۲۵ میلیون یورو از آمریکای جنوبی به اروپا قاچاق کرده اند. انتظار می رود حکم علیه آنها روز دوشنبه در دادگاه منطقه ای لیمبورگ صادر شود. براساس کیفرخواست دادستان، این دو نفر مواد مخدر را در سراسر قاره‌ها قاچاق می‌کردند و همچنین با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی، مانند “کارتل معروف خلیج” تماس داشتند. متهمان یک مرد ۴۹ ساله اهل وتسلار (لان-دیل) و یک ۶۷ ساله اهل گروس اومشتات (دارمشتات-دیبورگ) هستند. دادستانی برای مرد اهل وتسلار که متهم اصلی محسوب می شود ۱۴ سال و سه ماه حبس تعزیری درخواست کرده است.