دادگاه شهر (Tiergarten) یک مرد ۵۶ ساله را به دلیل ارسال نامه های نفرت انگیز ضد کولی (هولوکاست کولیان)، به شورای مرکزی سینتی و روما، در مجموع به ده ماه زندان و پرداخت ۴۰۰۰ یورو به سازمان "Hate Aid" محکوم کرد. طبق گزارش پایگاه خبری مگزین، این حکم توسط دفتر دادستانی عمومی، در دادگاه منطقه تیرگارتن درخواست شده بود و اکنون نهایی گردید.

ژانویه 19, 2023

ده ماه حبس بخاطر نامه های نفرت‌انگیز

دادگاه شهر (Tiergarten) یک مرد ۵۶ ساله را به دلیل ارسال نامه های نفرت انگیز ضد کولی (هولوکاست کولیان)، به شورای مرکزی سینتی و روما، در مجموع به ده ماه زندان و پرداخت ۴۰۰۰ یورو به سازمان “Hate Aid” محکوم کرد. طبق گزارش پایگاه خبری مگزین، این حکم توسط دفتر دادستانی عمومی، در دادگاه منطقه تیرگارتن درخواست شده بود و اکنون نهایی گردید.