پس از تورینگن و زاکسن-آنهالت، AfD اکنون رسماً در زاکسن یک جناح راست افراطی تلقی می‌شود و به همین دلیل مورد نظارت دفتر حفاظت از قانون اساسی است. Saxon AfD به عنوان یک تلاش راست افراطی تایید شده طبقه بندی شده است. دیرک مارتین کریستین، رئیس دفتر ایالتی برای حفاظت از قانون اساسی (LfV) روز جمعه در درسدن گفت که دیگر هیچ تردیدی در مورد جهت گیری افراطی راست آنها وجود ندارد. کریستین توضیح داد که انجمن منطقه ای دائماً "ترس‌ها و نارضایتی‌ها را علیه خارجی‌ها در بین مردم برمی انگیزد."  
دسامبر 11, 2023

دفتر حفاظت از قانون اساسی: AfD در زاکسن قطعاً یک راست افراطی است

 پس از تورینگن و زاکسن-آنهالت، AfD اکنون رسماً در زاکسن یک جناح راست افراطی تلقی می‌شود و به همین دلیل مورد نظارت دفتر حفاظت از قانون اساسی است. Saxon AfD به عنوان یک تلاش راست افراطی تایید شده طبقه بندی شده است. دیرک مارتین کریستین، رئیس دفتر ایالتی برای حفاظت از قانون اساسی (LfV) روز جمعه در درسدن گفت که دیگر هیچ تردیدی در مورد جهت گیری افراطی راست آنها وجود ندارد. کریستین توضیح داد که انجمن منطقه ای دائماً “ترس‌ها و نارضایتی‌ها را علیه خارجی‌ها در بین مردم برمی انگیزد.”