آوریل 5, 2023

دعوت به افطار گروهی برای همه امروز در فرانکفورت

علیم کوسنگون رئیس آلیمز و ناظم علمدار، صاحب غرفه یوک یوک (Yok-Yok) برای افطار گروهی همه را دعوت کرده است. به گزارش سایت خبری ژورنال فرانکفورت، امروز به ساعت ۷:۳۰ دقیقه شام در منطقه ایستگاه الب ستراس (Elbistraße) همه و بخصوص روزه داران می‌توانند به صورت رایگان دراین مهمانی بزرگ دسته جمعی افطار نمایند. افطار های دسته جمعی هر سال توسط روزه‌دارن در شهرهای آلمان برای همدلی و باخبری از همدیگر راه اندازی می‌شود.