شاید برخی از شما دیروز ، تحت تاثیر مسدود بودن بانهوف و خیابان‌های منتهی به ایستگاه قطارها در فرانکفورت-هوخست شده باشید. دلیل‌اش فرار فرد مظنونی که پس از تلاش افسران پُلیس، خودش را در آپارتمانش حبس و سپس برای فرار به بام منزل رفته بود، بوده است. پلیس در پی عملیاتی ویژه، تمام خیابان‌ها را محاصره و مظنون را پس از ساعت‌ها دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، از گفته یکی از سخنگویان پُلیس، این مرد ۲۹ ساله در گذشته با موارد سلاح جنگی در ارتباط بوده است. گفته شده در پی این عملیات ویژه، هیچ مورد جراحتی گزارش نشده است. در همین حال، سرویس حمل و نقل عمومی برای ساعات متمادی مختل شده بود. گفته شده این مشکل درآخر ساعات بعد از‌ظهر‌دیروز برطرف شده است.

مارس 21, 2024

دستگیری فرد مظنونی که مُنجر به عملیات پُلیس SEK در فرانکفورت‌هوخست شد

شاید برخی از شما دیروز ، تحت تاثیر مسدود بودن بانهوف و خیابان‌های منتهی به ایستگاه قطارها در فرانکفورت-هوخست شده باشید. دلیل‌اش فرار فرد مظنونی که پس از تلاش افسران پُلیس، خودش را در آپارتمانش حبس و سپس برای فرار به بام منزل رفته بود، بوده است. پلیس در پی عملیاتی ویژه، تمام خیابان‌ها را محاصره و مظنون را پس از ساعت‌ها دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، از گفته یکی از سخنگویان پُلیس، این مرد ۲۹ ساله در گذشته با موارد سلاح جنگی در ارتباط بوده است. گفته شده در پی این عملیات ویژه، هیچ مورد جراحتی گزارش نشده است. در همین حال، سرویس حمل و نقل عمومی برای ساعات متمادی مختل شده بود. گفته شده این مشکل درآخر ساعات بعد از‌ظهر‌دیروز برطرف شده است.