یک زوج در فرانکفورت با یک پیشنهاد جنسی ساختگی، یک جوان ۲۶ ساله را به دام انداختند و از او سرقت کردند. به گزارش هسن شاو، این زن در ابتدا خدمات جنسی خود را به این پسر ارائه و سپس او را با چاقو تهدید و به خیابان دیگر هدایت کرد. به گفته پلیس، احتمالاً یک همدست این زن با سلاح گرم درآن خیابان منتظربوده است. در نهایت، با تهدید این زوج پول نقد این مرد را سرقت وفرار کردند.

آوریل 18, 2023

دزدی به جای رابطه جنسی

یک زوج در فرانکفورت با یک پیشنهاد جنسی ساختگی، یک جوان ۲۶ ساله را به دام انداختند و از او سرقت کردند. به گزارش هسن شاو، این زن در ابتدا خدمات جنسی خود را به این پسر ارائه و سپس او را با چاقو تهدید و به خیابان دیگر هدایت کرد. به گفته پلیس، احتمالاً یک همدست این زن با سلاح گرم درآن خیابان منتظربوده است. در نهایت، با تهدید این زوج پول نقد این مرد را سرقت وفرار کردند.