به گزارش اداره آمار دولت فدرال، ایالت برلین در سال ۲۰۲۱ با ۸٫۲ درصد، بیشترین تعداد کارمندان را در بخش‌های فرهنگی داشته است. بر این اساس هامبورگ با ۶٫۶ درصد، برمن با ۴٫۴ درصد و هسن با ۲٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ایالت زکسن آنهالت با ۱٫۷ درصد کمترین میزان را دارا می‌باشد.

ژانویه 9, 2023

در هسن تعداد کمی از افراد در بخش فرهنگی کار می‌کنند

به گزارش اداره آمار دولت فدرال، ایالت برلین در سال ۲۰۲۱ با ۸٫۲ درصد، بیشترین تعداد کارمندان را در بخش‌های فرهنگی داشته است. بر این اساس هامبورگ با ۶٫۶ درصد، برمن با ۴٫۴ درصد و هسن با ۲٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ایالت زکسن آنهالت با ۱٫۷ درصد کمترین میزان را دارا می‌باشد.