اداره مواد مخدر فرانکفورت با همکاری موسسه تحقیقات میان رشته‌ای در زمینه اعتیاد و مواد مخدر هامبورگ، از شهروندان بخاطر قانونی شدن ماریجوانا نظرسنجی خواهند کرد. مدت زیادی است که موضوع قانونی شدن ماریجوانا در آلمان مورد بحث است.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، استفن مایررئیس بخش بهداشت و درمان می‌گوید: " ما با جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهیم براساس نیازها و توقعات شهروندان در این زمینه خدمات عرضه کنیم."
لازم به ذکر است که انتخاب گیرنده‌های نامه، کاملا اتفاقی و بر اساس پیش فرض‌های اداره نفوس صورت گرفته است.
داده‌ها به صورت کاملاً محرمانه بررسی خواهند شد و اشتراک در این نظر سنجی هم داوطلبانه است.
ژانویه 13, 2023

دریافت نامه از اداره مواد مخدر

اداره مواد مخدر فرانکفورت با همکاری موسسه تحقیقات میان رشته‌ای در زمینه اعتیاد و مواد مخدر هامبورگ، از شهروندان بخاطر قانونی شدن ماریجوانا نظرسنجی خواهند کرد. مدت زیادی است که موضوع قانونی شدن ماریجوانا در آلمان مورد بحث است.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، استفن مایررئیس بخش بهداشت و درمان می‌گوید: ” ما با جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهیم براساس نیازها و توقعات شهروندان در این زمینه خدمات عرضه کنیم.”
لازم به ذکر است که انتخاب گیرنده‌های نامه، کاملا اتفاقی و بر اساس پیش فرض‌های اداره نفوس صورت گرفته است.
داده‌ها به صورت کاملاً محرمانه بررسی خواهند شد و اشتراک در این نظر سنجی هم داوطلبانه است.