پس از نامه‌های تهدیدآمیز ناشناس علیه تجلیل عید فطر در ختم رمضان در ماربورگ، تحقیقات پلیس ادامه دارد. براساس گزارش فرانکفورت الگیماین، سخنگوی پلیس روز دوشنبه به dpa آلمان گفته است، احتمالا این نامه‌ها شخصاً توسط عاملان به داخل پرتاب شده بودند، بنایرین نامه ها از نظر DNA و اثر انگشت مورد بررسی قرار می گیرند. گفته می‌شود که پس از دریافت نامه‌های تهدیدآمیز توسط چندین مخاطب، پلیس روز جمعه خیابان‌ها را بسته و در ورزشگاه ماربورگ و اطراف آن جستجو پرداخت. در نهایت، هیچ شی خطرناکی پیدا نشد. گفته می‌شود، در مشورت با برگزارکننده گان نماز عید، به طور موقت در محل دیگر ادا شده است.

آوریل 25, 2023

دریافت نامه‌های تهدیدآمیز وتغیر محل برگزاری نماز

پس از نامه‌های تهدیدآمیز ناشناس علیه تجلیل عید فطر در ختم رمضان در ماربورگ، تحقیقات پلیس ادامه دارد. براساس گزارش فرانکفورت الگیماین، سخنگوی پلیس روز دوشنبه به dpa آلمان گفته است، احتمالا این نامه‌ها شخصاً توسط عاملان به داخل پرتاب شده بودند، بنایرین نامه ها از نظر DNA و اثر انگشت مورد بررسی قرار می گیرند. گفته می‌شود که پس از دریافت نامه‌های تهدیدآمیز توسط چندین مخاطب، پلیس روز جمعه خیابان‌ها را بسته و در ورزشگاه ماربورگ و اطراف آن جستجو پرداخت. در نهایت، هیچ شی خطرناکی پیدا نشد. گفته می‌شود، در مشورت با برگزارکننده گان نماز عید، به طور موقت در محل دیگر ادا شده است.