محاکمه یک پزشک سوری به اتهام شکنجه امروز، در دادگاه منطقه ای فرانکفورت، ادامه دارد. طبق گزارش هِسن شو، این مرد ۳۶ ساله در سال ۲۰۱۵ سوریه را ترک کرد. از آن زمان او در آلمان و اخیراً در هسن زندگی می کرد و به عنوان پزشک کار می کرد. این مرد متهم است، که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در بیمارستان نظامی و زندان سرویس مخفی نظامی در حماص سوریه، افراد را شکنجه کرده و به آنها صدمات جسمی و روحی جدی وارد کرده است. در ضمن امروز محاکمه یک مرد ۲۴ ساله، که گفته می‌شود وی برای سازمان تروریستی دولت اسلامی در اینترنت تبلیغ می‌کرده، در دادگاه منطقه‌ای فرانکفورت آغاز می‌شود.

ژانویه 24, 2023

دردادگاه منطقه ای فرانکفورت چه می‌گذرد؟

محاکمه یک پزشک سوری به اتهام شکنجه امروز، در دادگاه منطقه ای فرانکفورت، ادامه دارد. طبق گزارش هِسن شو، این مرد ۳۶ ساله در سال ۲۰۱۵ سوریه را ترک کرد. از آن زمان او در آلمان و اخیراً در هسن زندگی می کرد و به عنوان پزشک کار می کرد. این مرد متهم است، که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در بیمارستان نظامی و زندان سرویس مخفی نظامی در حماص سوریه، افراد را شکنجه کرده و به آنها صدمات جسمی و روحی جدی وارد کرده است. در ضمن امروز محاکمه یک مرد ۲۴ ساله، که گفته می‌شود وی برای سازمان تروریستی دولت اسلامی در اینترنت تبلیغ می‌کرده، در دادگاه منطقه‌ای فرانکفورت آغاز می‌شود.