مسولین اداری فولدا و فوگلسبرگ در ایالت هِسن از دولت فدرال خواستند تا روند پذیرش پناهجویان به آلمانرا محدود کند، زیرا این دو حوزه نمی توانند عواقب دریافت آنها را از نظر تأمین مسکن و خدمات تحمل کنند. طبق گزارش پایگاه خبری فرانکفورتر روند به نقل از روزنامه (Fuldaer Zeitung)، برند وود مسول اداری منطقه فولدا (CDU) گفته است که آنها از همه طرف ها می خواهند که مسیر خود را در سیاست پناهندگان تغییر دهند. شایان ذکر است که شهرو حومه فوگلس‌برگ در سال ۲۰۲۲ پذیرای ۱۸۵۰ پناهنده بود که از این تعداد ۱۳۵۰ نفر اوکراینی بودند. شهر فولدا نیز پذیرای ۴۴۱۶ پناهنده بوده است.

فوریه 9, 2023

درخواست در فولدا و فوگلس‌برگ برای محدود کردن پذیرش پناهندگان

مسولین اداری فولدا و فوگلسبرگ در ایالت هِسن از دولت فدرال خواستند تا روند پذیرش پناهجویان به آلمانرا محدود کند، زیرا این دو حوزه نمی توانند عواقب دریافت آنها را از نظر تأمین مسکن و خدمات تحمل کنند. طبق گزارش پایگاه خبری فرانکفورتر روند به نقل از روزنامه (Fuldaer Zeitung)، برند وود مسول اداری منطقه فولدا (CDU) گفته است که آنها از همه طرف ها می خواهند که مسیر خود را در سیاست پناهندگان تغییر دهند. شایان ذکر است که شهرو حومه فوگلس‌برگ در سال ۲۰۲۲ پذیرای ۱۸۵۰ پناهنده بود که از این تعداد ۱۳۵۰ نفر اوکراینی بودند. شهر فولدا نیز پذیرای ۴۴۱۶ پناهنده بوده است.