به گفته اداره خدمات حمل و نقل (Inrix)، دارمشتات پر ازدحام ترین  شهردر ایالت هِسن است. به نقل ازگزارش هِسن شو، سال گذشته، رانندگان آنجا به طور متوسط ​​۴۷ساعت را، به دلیل ازدحام ترافیک از دست داده اند، که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش را نشان میدهد. شایان ذکراست، در این رده بندی برلین دررتبه اول، پس از آن مونیخ، به همین گونه ماربورگ، در رتبه چهارم کاسل  وشهر دارمشتات در رتبه پنجم  قرارگرفته اند.

ژانویه 10, 2023

دارمشتات پر ازدحام ترین شهر ایالت هسن

به گفته اداره خدمات حمل و نقل (Inrix)، دارمشتات پر ازدحام ترین  شهردر ایالت هِسن است. به نقل ازگزارش هِسن شو، سال گذشته، رانندگان آنجا به طور متوسط ​​۴۷ساعت را، به دلیل ازدحام ترافیک از دست داده اند، که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش را نشان میدهد. شایان ذکراست، در این رده بندی برلین دررتبه اول، پس از آن مونیخ، به همین گونه ماربورگ، در رتبه چهارم کاسل  وشهر دارمشتات در رتبه پنجم  قرارگرفته اند.