یک زن ۳۹ ساله پشت فرمان ماشین خود به خواب رفته و در ویسبادن تصادف کرده است. فرانکفورت الگیماین به نقل از dpa گزارش داده است که خودروی این زن ۳۹ ساله، یکشنبه شب، سمت راست از جاده خارج شد و با سه خودروی پارک شده در کنار جاده تصادف کرد. در همین حال، پلیس روز دوشنبه گفته است که بر اثر این برخورد، خودروی این زن واژگون گردیده، اما خوشبختانه راننده آسیبی ندیده و خسارت وارد شده این حادثه، در مجموع ۳۶۰۰۰ یورو برآورد شده است.

آوریل 11, 2023

خواب رفتن یک زن پشت فرمان ماشین

یک زن ۳۹ ساله پشت فرمان ماشین خود به خواب رفته و در ویسبادن تصادف کرده است. فرانکفورت الگیماین به نقل از dpa گزارش داده است که خودروی این زن ۳۹ ساله، یکشنبه شب، سمت راست از جاده خارج شد و با سه خودروی پارک شده در کنار جاده تصادف کرد. در همین حال، پلیس روز دوشنبه گفته است که بر اثر این برخورد، خودروی این زن واژگون گردیده، اما خوشبختانه راننده آسیبی ندیده و خسارت وارد شده این حادثه، در مجموع ۳۶۰۰۰ یورو برآورد شده است.