چهارشنبه شب، پلیس تماسی از ساکنان ایالت هسن دریافت کرد که از وقوع زمین لرزه احتمالی ابراز نگرانی و ترس کردند. طبق گزارش هِسن پلیس خبرداده است که حدود ۲۵ نفر آپارتمان خود را در Dietzenbach ترک کرده و در خیابان منتظر ماندند، اما پلیس بلافاصله وارد عمل شد. به گفته این منبع، پلیس همچنین از ساکنان فرانکفورت و ویسبادن تماس گرفته است.

فوریه 15, 2023

خبرجعلی مسبب ایجاد ترس بین مردم درایالت هِسن

چهارشنبه شب، پلیس تماسی از ساکنان ایالت هسن دریافت کرد که از وقوع زمین لرزه احتمالی ابراز نگرانی و ترس کردند. طبق گزارش هِسن پلیس خبرداده است که حدود ۲۵ نفر آپارتمان خود را در Dietzenbach ترک کرده و در خیابان منتظر ماندند، اما پلیس بلافاصله وارد عمل شد. به گفته این منبع، پلیس همچنین از ساکنان فرانکفورت و ویسبادن تماس گرفته است.