بر اساس گزارش پولیس، نیمه‌های شب گذشته آژیر خطر خدمات اورژانس به صدا درآمد و بعدا معلوم شد که خانه متروکه « آدم خوار روتنبورگ» به آتش کشیده شده‌است. این منطقه از سالها‌است که متروکه مانده است و ساکن قبلی خانه «آرمین میوِس» از سال ۲۰۰۲ به این سو در بازداشت قرار دارد. در سال ۲۰۰۱ میوِس آلت تناسلی دوست‌اش که از اینترنت با او آشنا شده بود را با رضایت خودش در خانه‌اش در روتنبورگ قطع کرد، او را به قتل رسانید، او را قطعه قطعه کرد و مقداری از آن را هم خورد. در ۲۰۰۶ دادگاه محلی فرانکفورت او را به جرم قتل به حبس ابد محکوم کرد. بعد از این اقدام، این مکان همیشه تماشاگرانی را بخود جذب کرده بود. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از پولیس،علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به گفته پولیس مشخص نیست که آیا میوِس هنوز صاحب رسمی این خانه است یا خیر.

آوریل 17, 2023

خانه آدم خوار «روتنبورگ» در آتش سوخت

بر اساس گزارش پولیس، نیمه‌های شب گذشته آژیر خطر خدمات اورژانس به صدا درآمد و بعدا معلوم شد که خانه متروکه « آدم خوار روتنبورگ» به آتش کشیده شده‌است. این منطقه از سالها‌است که متروکه مانده است و ساکن قبلی خانه «آرمین میوِس» از سال ۲۰۰۲ به این سو در بازداشت قرار دارد. در سال ۲۰۰۱ میوِس آلت تناسلی دوست‌اش که از اینترنت با او آشنا شده بود را با رضایت خودش در خانه‌اش در روتنبورگ قطع کرد، او را به قتل رسانید، او را قطعه قطعه کرد و مقداری از آن را هم خورد. در ۲۰۰۶ دادگاه محلی فرانکفورت او را به جرم قتل به حبس ابد محکوم کرد. بعد از این اقدام، این مکان همیشه تماشاگرانی را بخود جذب کرده بود. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از پولیس،علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به گفته پولیس مشخص نیست که آیا میوِس هنوز صاحب رسمی این خانه است یا خیر.