پولیس یکشنبه شب بخاطر ناآرامی به محل فراخوانده شد، در مرحله نخست آنها با پسر بچه ده ساله‌ای روبرو شدند که ظاهرا با تفنگ آب پاش بازی میکرد، او با دیدن پولیس به آپارتمانش رفت و درب را بست، وضعیت بعدآ رو به وخامت گرائید و این کودک ضمن توهین و تهدید پولیس، سه بار کارد آشپزخانه را بسوی آنها پرتاب کرد ولی خوشبختانه در این حادثه کسی صدمه ندیده است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، پولیس مجبور شد برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع از گاز اشک آور استفاده کند. به علت سوزش چشمها، مامورین اورژانس پسر بچه را مداوا کردند. به درخواست پولیس قرار شد پسر بچه به بخش روانپزشکی منتقل شود، ولی بعدا این پسر به مادرش تحویل داده شد.

فوریه 20, 2023

حمله پسر ده ساله توسط چاقو به پولیس

پولیس یکشنبه شب بخاطر ناآرامی به محل فراخوانده شد، در مرحله نخست آنها با پسر بچه ده ساله‌ای روبرو شدند که ظاهرا با تفنگ آب پاش بازی میکرد، او با دیدن پولیس به آپارتمانش رفت و درب را بست، وضعیت بعدآ رو به وخامت گرائید و این کودک ضمن توهین و تهدید پولیس، سه بار کارد آشپزخانه را بسوی آنها پرتاب کرد ولی خوشبختانه در این حادثه کسی صدمه ندیده است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، پولیس مجبور شد برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع از گاز اشک آور استفاده کند. به علت سوزش چشمها، مامورین اورژانس پسر بچه را مداوا کردند. به درخواست پولیس قرار شد پسر بچه به بخش روانپزشکی منتقل شود، ولی بعدا این پسر به مادرش تحویل داده شد.