دیشب در هامبرگ/افزه (Homberg/Efze)، جوانانی در حین عملیات خاک‌برداری جعبه‌ای حاوی نارنجک‌های تفنگ از جنگ جهانی دوم را پیدا کردند. آن‌ها فوراً والدین خود و پلیس را آگاه کردند. به گزارش هسن‌شاو، محتویات جعبه، یعنی نارنجک‌های فلزی اکسید شده، توسط خدمات تخلیه این شهر نابود شدند، که منجر به تخلیه موقت همسایه‌گان شد. در این انفجار هیچ صدمه‌ای به افراد نرسید.

مارس 27, 2024

جوانان جعبه پر از نارنجک تفنگ را پیدا کردند

دیشب در هامبرگ/افزه (Homberg/Efze)، جوانانی در حین عملیات خاک‌برداری جعبه‌ای حاوی نارنجک‌های تفنگ از جنگ جهانی دوم را پیدا کردند. آن‌ها فوراً والدین خود و پلیس را آگاه کردند. به گزارش هسن‌شاو، محتویات جعبه، یعنی نارنجک‌های فلزی اکسید شده، توسط خدمات تخلیه این شهر نابود شدند، که منجر به تخلیه موقت همسایه‌گان شد. در این انفجار هیچ صدمه‌ای به افراد نرسید.