پلیس شهر فرانکفورت تظاهراتی را که برای روز شنبه برنامه ریزی شده بود ممنوع کرد، زیرا احتمال می‌داد، یهودی ستیزانه باشد! این شهر دیروز پنجشنبه گزارش داد که حدود ۱۰۰۰ نفر خواستار تظاهرات با شعار "نسل کشی در غزه را متوقف کنید!" اشغال فلسطین را متوقف کنید!" در راهپیمایی در مرکز شهر فرانکفورت، بودند. اما اداره نظم عمومی گمان کرد که در صورت برگزاری تظاهرات، شاید خطری برای امنیت عمومی وجود داشته باشد. بنابراین این شهر اعلام کرد که برگزارکنندگان این تظاهرات قبلاً در گذشته، اظهارات ضدیهودی داشته‌اند. شایان ذکر است که بسیاری از تظاهرات‌های مشابه پس از ممنوعیت توسط مسئولین، منجر به اختلافات قانونی شد و در موارد متعددی تا کمی قبل از شروع راهپیمایی اجازه داده شد.

دسامبر 22, 2023

جلوگیری از تظاهرات در حمایت از فلسطین به بهانه اینکه امنیت عمومی را تهدید می‌کند!

پلیس شهر فرانکفورت تظاهراتی را که برای روز شنبه برنامه ریزی شده بود ممنوع کرد، زیرا احتمال می‌داد، یهودی ستیزانه باشد! این شهر دیروز پنجشنبه گزارش داد که حدود ۱۰۰۰ نفر خواستار تظاهرات با شعار “نسل کشی در غزه را متوقف کنید!” اشغال فلسطین را متوقف کنید!” در راهپیمایی در مرکز شهر فرانکفورت، بودند. اما اداره نظم عمومی گمان کرد که در صورت برگزاری تظاهرات، شاید خطری برای امنیت عمومی وجود داشته باشد. بنابراین این شهر اعلام کرد که برگزارکنندگان این تظاهرات قبلاً در گذشته، اظهارات ضدیهودی داشته‌اند. شایان ذکر است که بسیاری از تظاهرات‌های مشابه پس از ممنوعیت توسط مسئولین، منجر به اختلافات قانونی شد و در موارد متعددی تا کمی قبل از شروع راهپیمایی اجازه داده شد.