در شهر ویسبادن- عابران روز چهارشنبه، جسدی را در نزدیکی ساحل دریا راین کشف کردند. طبق گزارش هِسن شو- پلیس روز پنجشنبه گفته است، تا به حال هویت این جسد شناسایی نگردیده است. قابل ذکر است، پلیس احتمال دارد، که این جسد به یک جوان ۱۹ ساله ناپدید شده اهل ویسبادن تعلق داشته باشد.

ژانویه 27, 2023

جسد کشف شده در راین

در شهر ویسبادن- عابران روز چهارشنبه، جسدی را در نزدیکی ساحل دریا راین کشف کردند. طبق گزارش هِسن شو پلیس روز پنجشنبه گفته است، تا به حال هویت این جسد شناسایی نگردیده است. قابل ذکر است، پلیس احتمال دارد، که این جسد به یک جوان ۱۹ ساله ناپدید شده اهل ویسبادن تعلق داشته باشد.