برخی از پناهجویانی که در اواخر فوریه در نزدیکی کروتون در ایتالیا غرق شدند، خویشاوندانی در آلمان دارند. هشت جسد قرار است روز جمعه منتقل شوند. در همین حال، ایتالیا مجازات‌های سخت‌تری را برای قاچاقچیان مردم اعلام کرد. پس از حادثه قایق با حداقل ۷۲ کشته در سواحل جنوبی ایتالیا، جسد هشت نفر قرار است روز جمعه به آلمان منتقل شود. این را بخش اداری شهر کروتون اعلام کرد. بسیاری از بستگان این پناهجویان در چند روز گذشته، از آلمان آمده‌اند برای شناسایی عزیزان خود به ایتالیا آمده‌اند. جسد یک قربانی افغان قبلاً در اواسط هفته به آلمان آورده شده بود. علاوه بر این، بخش اداری اعلام کرد که یک شرکت آلمانی انتقال ۱۶ جسد را از طریق ترکیه به افغانستان سازماندهی خواهد کرد.
مارس 10, 2023

جسد پناهجویان غرق شده به آلمان منتقل می‌شود

برخی از پناهجویانی که در اواخر فوریه در نزدیکی کروتون در ایتالیا غرق شدند، خویشاوندانی در آلمان دارند. هشت جسد قرار است روز جمعه منتقل شوند. در همین حال، ایتالیا مجازات‌های سخت‌تری را برای قاچاقچیان مردم اعلام کرد. پس از حادثه قایق با حداقل ۷۲ کشته در سواحل جنوبی ایتالیا، جسد هشت نفر قرار است روز جمعه به آلمان منتقل شود. این را بخش اداری شهر کروتون اعلام کرد. بسیاری از بستگان این پناهجویان در چند روز گذشته، از آلمان آمده‌اند برای شناسایی عزیزان خود به ایتالیا آمده‌اند. جسد یک قربانی افغان قبلاً در اواسط هفته به آلمان آورده شده بود. علاوه بر این، بخش اداری اعلام کرد که یک شرکت آلمانی انتقال ۱۶ جسد را از طریق ترکیه به افغانستان سازماندهی خواهد کرد.