امشب قرار است بنیاد مدنی هسن مرکزی ۶۰ نفر از داوطلبان جوان ساکن هسن را تحسین و خدمات‌شان را ارج بگذارد. در میان آنها امدادگران، آتش نشانان یا کمک کنندگان به پناهندگان شامل اند که هیچ کدامشان بیشتر از ۲۵ سال هم سن ندارند.آنها بر علاوه گواهی، جایزه نقدی تا سقف ۵۰۰ یورو را هم امشب در تالار شهری گیسن دریافت خواهند کرد. این داوطلبان از طرف دوستان و آشنایان،مدرسه، ونهادهای اجتماعی محلی کاندید شده اند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، این دهمین باری است که این نهاد اجتماعی، جایزه افتخاری را اعطا می‌کند و هدف آن ارتقای انسجام اجتماعی در ایالت هسن است.

مارس 20, 2023

جایزه داوطلبان جوان

امشب قرار است بنیاد مدنی هسن مرکزی ۶۰ نفر از داوطلبان جوان ساکن هسن را تحسین و خدمات‌شان را ارج بگذارد. در میان آنها امدادگران، آتش نشانان یا کمک کنندگان به پناهندگان شامل اند که هیچ کدامشان بیشتر از ۲۵ سال هم سن ندارند.آنها بر علاوه گواهی، جایزه نقدی تا سقف ۵۰۰ یورو را هم امشب در تالار شهری گیسن دریافت خواهند کرد. این داوطلبان از طرف دوستان و آشنایان،مدرسه، ونهادهای اجتماعی محلی کاندید شده اند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، این دهمین باری است که این نهاد اجتماعی، جایزه افتخاری را اعطا می‌کند و هدف آن ارتقای انسجام اجتماعی در ایالت هسن است.