مادری آبستن سوار ماشین پدرش شد و با نوزادی در بغل از آن خارج شد. این اتفاق حدود ساعت ۶ بعد از ظهر دوشنبه گذشته در منطقه میان واینهایم ایالت بادن وورتمبرگ و برگ استراسه هسن در میانه تونل Saukopf به وقوع پیوست. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، از گفته مادر «جان میلو» این کودک باید ۲ و نیم هفته بعد به دنیا می‌آمد. مادر و کودک بعدا به بیمارستان منتقل شدند.

مارس 13, 2023

تولد کودک در تونل

مادری آبستن سوار ماشین پدرش شد و با نوزادی در بغل از آن خارج شد. این اتفاق حدود ساعت ۶ بعد از ظهر دوشنبه گذشته در منطقه میان واینهایم ایالت بادن وورتمبرگ و برگ استراسه هسن در میانه تونل Saukopf به وقوع پیوست. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، از گفته مادر «جان میلو» این کودک باید ۲ و نیم هفته بعد به دنیا می‌آمد. مادر و کودک بعدا به بیمارستان منتقل شدند.