چند روز پیش در قطار پر‌سرعت ICE ( پاریس به اشتوتگارت) نوزادی به دنیا آمد.به گزارش خبرگزاری هلو الترن، قطار مجبور شد در نزدیکی شهر Metz توقف حدودا ۸۰ دقیقه‌ای کند تا کادر درمان بتوانند داخل قطار شده و مادر را کمک کنند. بعدا «فیلیکس» تازه به دنیا آمده و مادرش به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند. دویچه بان با طنازی در تویتی ضمن تبریک تولد گفته : " با این دلیل تاخیر،خوشحالی مسافران برای اولین بار قطعی است" به ادامه این تویت‌ها کاربری نوشت: " زنی در قطار به خاطر تاخیر حامله می‌شود و در همان قطار نوزادش را به دنیا می‌آورد".
فوریه 3, 2023

تولد نوزاد در قطار

چند روز پیش در قطار پر‌سرعت ICE ( پاریس به اشتوتگارت) نوزادی به دنیا آمد.به گزارش خبرگزاری هلو الترن، قطار مجبور شد در نزدیکی شهر Metz توقف حدودا ۸۰ دقیقه‌ای کند تا کادر درمان بتوانند داخل قطار شده و مادر را کمک کنند. بعدا «فیلیکس» تازه به دنیا آمده و مادرش به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند. دویچه بان با طنازی در تویتی ضمن تبریک تولد گفته : ” با این دلیل تاخیر،خوشحالی مسافران برای اولین بار قطعی است” به ادامه این تویت‌ها کاربری نوشت: ” زنی در قطار به خاطر تاخیر حامله می‌شود و در همان قطار نوزادش را به دنیا می‌آورد”.