جامعه جهانی برای نخستین‌بار در کنفرانس آب و هوای سازمان ملل در دبی خواستار حذف سوخت‌های فسیلی شد. آن‌ها در اعلامیه‌ نهایی توافق خود را در این‌باره اعلام کردند. با این حال چگونگی خروج از سوخت‌های فسیلی مشخص نشده است. به گفته خبرگزاری تاگزاشپیگل، این متن خواستار سه برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و دو برابر شدن بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰ است. پیش از این ۱۰۰ دولت از سراسر جهان خواسته بودند که روند خروج از سوخت‌های فسیلی آشکارا در اعلامیه ذکر شود، اما در این متن ۲۱ صفحه‌ای تنها از دولت‌ها خواسته شده که از سوخت‌های فسیلی دوری کنند. سلطان احمد الجابر، رییس این کنفرانس، در مجمع عمومی برخاست، کف زد و از توافق بر سر یک «بسته تاریخی» سخن گفت.

دسامبر 13, 2023

توافق جامعه جهانی بر سر حذف سوخت‌های فسیلی

جامعه جهانی برای نخستین‌بار در کنفرانس آب و هوای سازمان ملل در دبی خواستار حذف سوخت‌های فسیلی شد. آن‌ها در اعلامیه‌ نهایی توافق خود را در این‌باره اعلام کردند. با این حال چگونگی خروج از سوخت‌های فسیلی مشخص نشده است. به گفته خبرگزاری تاگزاشپیگل، این متن خواستار سه برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و دو برابر شدن بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰ است. پیش از این ۱۰۰ دولت از سراسر جهان خواسته بودند که روند خروج از سوخت‌های فسیلی آشکارا در اعلامیه ذکر شود، اما در این متن ۲۱ صفحه‌ای تنها از دولت‌ها خواسته شده که از سوخت‌های فسیلی دوری کنند. سلطان احمد الجابر، رییس این کنفرانس، در مجمع عمومی برخاست، کف زد و از توافق بر سر یک «بسته تاریخی» سخن گفت.