دویچه‌بان و اتحادیه لوکوموتیورانان آلمان (GDL) در مورد کاهش تدریجی ساعات کاری هفتگی از ۳۸ به ۳۵ ساعت تا سال ۲۰۲۹ با جبران کامل دستمزد به توافق رسیدند. کاهش تدریجی ساعات کاری به صورت خودکار نیست. در سال ۲۰۲۵ از کارکنان پرسیده می شود که آیا می خواهند از ژانویه سال بعد ۳۷ ساعت یا بیشتر کار کنند؛ اگر پاسخی ندهند، به طور خودکار روی ۳۷ ساعت تنظیم می‌شود. کاهش به ۳۶ ساعت در ابتدای سال ۲۰۲۷، به ۳۵.۵ ساعت از سال ۲۰۲۸ و به ۳۵ ساعت از سال ۲۰۲۹ اختیاری است. کارکنانی که تمایل به کار بیشتر تا ۴۰ ساعت در هفته را نیز داشته باشند، به ازای هر ساعت اضافی در هفته، ۲.۷ درصد حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد. همچنین حقوق به میزان ۴۲۰ یورو در دو مرحله افزایش می‌یابد. پاداش جبران تورم به مبلغ ۲۸۵۰ یورو از مارس در دو مرحله پرداخت خواهد شد.

مارس 26, 2024

توافق بر سر ۳۵ ساعت کار در هفته برای کارکنان دویچه‌بان

دویچه‌بان و اتحادیه لوکوموتیورانان آلمان (GDL) در مورد کاهش تدریجی ساعات کاری هفتگی از ۳۸ به ۳۵ ساعت تا سال ۲۰۲۹ با جبران کامل دستمزد به توافق رسیدند. کاهش تدریجی ساعات کاری به صورت خودکار نیست. در سال ۲۰۲۵ از کارکنان پرسیده می شود که آیا می خواهند از ژانویه سال بعد ۳۷ ساعت یا بیشتر کار کنند؛ اگر پاسخی ندهند، به طور خودکار روی ۳۷ ساعت تنظیم می‌شود. کاهش به ۳۶ ساعت در ابتدای سال ۲۰۲۷، به ۳۵.۵ ساعت از سال ۲۰۲۸ و به ۳۵ ساعت از سال ۲۰۲۹ اختیاری است. کارکنانی که تمایل به کار بیشتر تا ۴۰ ساعت در هفته را نیز داشته باشند، به ازای هر ساعت اضافی در هفته، ۲.۷ درصد حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد. همچنین حقوق به میزان ۴۲۰ یورو در دو مرحله افزایش می‌یابد. پاداش جبران تورم به مبلغ ۲۸۵۰ یورو از مارس در دو مرحله پرداخت خواهد شد.