مردی ۵۷ ساله پس از پرتاب گلوله های برفی توسط کودکان به سمت ماشین اش، کودکان را با اسلحه تهدید کرد. طبق یک گزارش هِسن شو- پلیس روز دوشنبه گفته است، این گروه به یک مغازه (Kiosk) متواری شد، ولی در نهایت ماموران پلیس توانستند تا این مرد را متوقف کنند. گفته میشود، ماموران در جریان بازرسی یک اسلحه کمری از او پیدا کردند. این مرد مجوزانتقال اسلحه را نداشته است.

ژانویه 31, 2023

تهدید کودکان با اسلحه در ویسبادن

مردی ۵۷ ساله پس از پرتاب گلوله های برفی توسط کودکان به سمت ماشین اش، کودکان را با اسلحه تهدید کرد. طبق یک گزارش هِسن شوپلیس روز دوشنبه گفته است، این گروه به یک مغازه (Kiosk) متواری شد، ولی در نهایت ماموران پلیس توانستند تا این مرد را متوقف کنند. گفته میشود، ماموران در جریان بازرسی یک اسلحه کمری از او پیدا کردند. این مرد مجوزانتقال اسلحه را نداشته است.