کار ساخت راه آهن سریع بین ویسبادن و فرودگاه فرانکفورت، در حال تکمیل شدن است. فرانکفورترالگیماین به نقل از دویچه بان گزارش داده است، این شرکت اسنادی را برای تایید پروژه زیر نام « Wallauer Spange»، که اتصال مسیر برنامه ریزی شده نامیده می شود، به اداره راه آهن فدرال ارائه کرده است. بر این اساس شروع ساخت در سال ۲۰۲۵ و راه اندازی مسیر چهار کیلومتری تا پایان سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است. مسیرهای جدید زمان سفر از ایستگاه مرکزی ویسبادن تا فرودگاه را به نصف کاهش می دهد و به ۱۶ دقیقه می رساند.

ژانویه 5, 2023

تنها ۱۶ دقیقه از ویسبادن تا فرودگاه

کار ساخت راه آهن سریع بین ویسبادن و فرودگاه فرانکفورت، در حال تکمیل شدن است. فرانکفورترالگیماین به نقل از دویچه بان گزارش داده است، این شرکت اسنادی را برای تایید پروژه زیر نام « Wallauer Spange»، که اتصال مسیر برنامه ریزی شده نامیده می شود، به اداره راه آهن فدرال ارائه کرده است. بر این اساس شروع ساخت در سال ۲۰۲۵ و راه اندازی مسیر چهار کیلومتری تا پایان سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است. مسیرهای جدید زمان سفر از ایستگاه مرکزی ویسبادن تا فرودگاه را به نصف کاهش می دهد و به ۱۶ دقیقه می رساند.