طارق الوزیر(سبزها) وزیر اقتصاد ایالت هسن، در پرسش یکی از نماینده‌های پارلمان در ویسبادن چنین بیان کرده: وقتی مدارک مربوط درخواست کمک هزینه کرونا یا «Corona-Überbrückungshilfe»  بررسی میشد، موارد جعل و اطلاعات اشتباه مشخص شد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، این در حالی‌است که مجموعا ۳۴۹۶۰ شرکت یا (کاروبار) تقاضای کمک هزینه ۳ را ثبت کردند که تا حال مبلغ ۲.۴ بیلیون یورو به آنها پرداخت شده است. همچنین ۱۶۸۷۳ شرکت تقاضای کمک هزینه (III Plus) را به ثبت رسانیده و تا حال در حدود ۶۸۳ ملیون یورو را دریافت کرده‌اند. تنها در ۳۰۰ مورد تقاضاها رد شده است.

مارس 6, 2023

تقلب در کمک هزینه کرونا: ۸۶۶ مورد در هسن

طارق الوزیر(سبزها) وزیر اقتصاد ایالت هسن، در پرسش یکی از نماینده‌های پارلمان در ویسبادن چنین بیان کرده: وقتی مدارک مربوط درخواست کمک هزینه کرونا یا «Corona-Überbrückungshilfe»  بررسی میشد، موارد جعل و اطلاعات اشتباه مشخص شد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، این در حالی‌است که مجموعا ۳۴۹۶۰ شرکت یا (کاروبار) تقاضای کمک هزینه ۳ را ثبت کردند که تا حال مبلغ ۲.۴ بیلیون یورو به آنها پرداخت شده است. همچنین ۱۶۸۷۳ شرکت تقاضای کمک هزینه (III Plus) را به ثبت رسانیده و تا حال در حدود ۶۸۳ ملیون یورو را دریافت کرده‌اند. تنها در ۳۰۰ مورد تقاضاها رد شده است.