فروشگاه «گالریا کاوفهوف کاراشتات» می‌خواهد ۵۲ شعبه خود را در شهرهای مختلف آلمان تعطیل کند. در نتیجه این تصمیم، هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد. به گزارش روزنامه اشپیگل، هوبرتوس هایل (SPD)، وزیر کار، می‌گوید: «امکان راه‌اندازی یک شرکت انتقال برای پشتیبانی از کسانی که کار خود را از دست می‌دهند، وجود دارد. این شرکت به آن‌ها در جهت‌گیری شغلی‌شان کمک می‌کند.» به طورکلی ۱۲۹ فروشگاه گالریا در آلمان وجود دارد که با تعطیلی ۵۲ شعبه آن در جریان دادرسی ورشکستگی، حدود ۵۰۰۰ نفر شغل خود را از دست می‌دهند. همچنین مساحت و تعداد کارکنان شعبه‌های باقی‌مانده نیز کاهش خواهد یافت.

مارس 14, 2023

تعطیلی بیش از پنجاه فروشگاه گالریا کاوفهوف در آلمان

فروشگاه «گالریا کاوفهوف کاراشتات» می‌خواهد ۵۲ شعبه خود را در شهرهای مختلف آلمان تعطیل کند. در نتیجه این تصمیم، هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد. به گزارش روزنامه اشپیگل، هوبرتوس هایل (SPD)، وزیر کار، می‌گوید: «امکان راه‌اندازی یک شرکت انتقال برای پشتیبانی از کسانی که کار خود را از دست می‌دهند، وجود دارد. این شرکت به آن‌ها در جهت‌گیری شغلی‌شان کمک می‌کند.» به طورکلی ۱۲۹ فروشگاه گالریا در آلمان وجود دارد که با تعطیلی ۵۲ شعبه آن در جریان دادرسی ورشکستگی، حدود ۵۰۰۰ نفر شغل خود را از دست می‌دهند. همچنین مساحت و تعداد کارکنان شعبه‌های باقی‌مانده نیز کاهش خواهد یافت.