ساکنین منطقه ریدروالد فرانکفورت شنبه گذشته با گرد‌همایی حدودا ۷۰ نفری در مقابله با تئوری‌های توطئه و یهودی‌ستیزی دست به اعتراض زدند. آنها یک صدا فریاد زدند " ریدروالد حوصله تان را ندارد" .
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، آنها دراعتراض به خواست طرفداران " شهروندان رایش" مبنی بر تبدیل کاربری رستورانت قدیمی چینی به کلوب محلی در این محله دورهم جمع شده و فریاد میزدند: " شهروندان رایش برید گم شید" .
استفانی منکلی، کاندیدای پارلمان ایالتی از حزب SPD از منطقه شمال شرقی فرانکفورت در فراخوان این تظاهرات نوشته:
" مردم این‌جا نمی‌خواهند با تئوری‌های توطئه تحت پوشش لوازم آرایش طبیعی و مکمل‌های غذائی متقاعد شوند".
چیزی که بر اساس ادعای پلاکاردی کوچک در این کلوب محلی با عنوان : " این یک رستورانت عمومی نیست". فقط محل ملاقات داخلی Lebensglück. eV تغذیه سالم با سیمینارهایی با موضوعات بهداشتی " به چشم می‌خورد.
فوریه 6, 2023

تظاهرات بر علیه شهروندان رایش

ساکنین منطقه ریدروالد فرانکفورت شنبه گذشته با گرد‌همایی حدودا ۷۰ نفری در مقابله با تئوری‌های توطئه و یهودی‌ستیزی دست به اعتراض زدند. آنها یک صدا فریاد زدند ” ریدروالد حوصله تان را ندارد” .
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، آنها دراعتراض به خواست طرفداران ” شهروندان رایش” مبنی بر تبدیل کاربری رستورانت قدیمی چینی به کلوب محلی در این محله دورهم جمع شده و فریاد میزدند: ” شهروندان رایش برید گم شید” .
استفانی منکلی، کاندیدای پارلمان ایالتی از حزب SPD از منطقه شمال شرقی فرانکفورت در فراخوان این تظاهرات نوشته:
” مردم این‌جا نمی‌خواهند با تئوری‌های توطئه تحت پوشش لوازم آرایش طبیعی و مکمل‌های غذائی متقاعد شوند”.
چیزی که بر اساس ادعای پلاکاردی کوچک در این کلوب محلی با عنوان : ” این یک رستورانت عمومی نیست”. فقط محل ملاقات داخلی Lebensglück. eV تغذیه سالم با سیمینارهایی با موضوعات بهداشتی ” به چشم می‌خورد.