ساکنین محل در منطقه ( کالباخ-ریدبرگ) جمعه شب در جلسه هیات مشورتی منطقه ۱۲ در فرانکفورت نارضایتی شان را بخاطر اسکان پناهجویان که قرار است در ساختمانی به این منظور در خیابان Hans-Leistikow اتفاق بیافتد ابراز داشتند.آنها با احساساتی همچون ترس، رنجش و خشم حس می‌کنند در تصمیم گیری‌ها سهیم نبوده اند. این در حالی است که چندین شورای محلی نپذیرفتن طرح توسط اهالی محل بر اساس واکنش «ترس» را « غیر قابل حمایت» می‌پندارند.آنها بر این عقیده اند که، این منطقه تجربه‌های خوبی با پناه‌جویان ساکن این منطقه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو، به نقل از سوزان کاسولد (SPD)  "بطور نمونه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بسیاری از پناه‌جویان در سالون ورزشی Martin's tithe اسکان داده شده بودند و هیچ اتفاقی هم نیافتاد. درست شبیه سال گذشته که تعدادی پناه‌جوی اکراینی اسکان داده شدند". این در حالی است که بر اساس جلسه هیات مشورتی در ماه فبریه، مقامات شهری از اسکان ۱۲۰ پناه‌جو در این منطقه برای مدت ۵ سال خبر داده بودند. با این حال زمان شروع کار هنوز مشخص نیست.

مارس 20, 2023

تضاهرات ساکنین محل برعلیه احداث کمپ پناه‌جویان

ساکنین محل در منطقه ( کالباخ-ریدبرگ) جمعه شب در جلسه هیات مشورتی منطقه ۱۲ در فرانکفورت نارضایتی شان را بخاطر اسکان پناهجویان که قرار است در ساختمانی به این منظور در خیابان Hans-Leistikow اتفاق بیافتد ابراز داشتند.آنها با احساساتی همچون ترس، رنجش و خشم حس می‌کنند در تصمیم گیری‌ها سهیم نبوده اند. این در حالی است که چندین شورای محلی نپذیرفتن طرح توسط اهالی محل بر اساس واکنش «ترس» را « غیر قابل حمایت» می‌پندارند.آنها بر این عقیده اند که، این منطقه تجربه‌های خوبی با پناه‌جویان ساکن این منطقه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو، به نقل از سوزان کاسولد (SPD)  “بطور نمونه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بسیاری از پناه‌جویان در سالون ورزشی Martin’s tithe اسکان داده شده بودند و هیچ اتفاقی هم نیافتاد. درست شبیه سال گذشته که تعدادی پناه‌جوی اکراینی اسکان داده شدند”. این در حالی است که بر اساس جلسه هیات مشورتی در ماه فبریه، مقامات شهری از اسکان ۱۲۰ پناه‌جو در این منطقه برای مدت ۵ سال خبر داده بودند. با این حال زمان شروع کار هنوز مشخص نیست.