پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا از اتحادیه اروپا بخواهد که سپاه پاسداران ایران را در لیست تروریستی خود قرار دهد. روزنامه "برلینر زایتونگ" می‌نویسد که به دلیل سرکوب جنبش اعتراضی توسط مقامات ایرانی، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان پیش از این احتمال طبقه بندی سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی در پایان اکتبر مطرح کرده بود. این سیاستمدار سبزها گفت: «ما بسته تحریم دیگری را اجرا خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم».
ژانویه 19, 2023

تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا: سپاه پاسداران ایران باید در لیست تروریستی باشد

پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا از اتحادیه اروپا بخواهد که سپاه پاسداران ایران را در لیست تروریستی خود قرار دهد. روزنامه “برلینر زایتونگ” می‌نویسد که به دلیل سرکوب جنبش اعتراضی توسط مقامات ایرانی، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان پیش از این احتمال طبقه بندی سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی در پایان اکتبر مطرح کرده بود. این سیاستمدار سبزها گفت: «ما بسته تحریم دیگری را اجرا خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم».