به سلسله تظاهرات اخیر کشاورزان در هسن، روز پنج‌شنبه در جریان این رژه، تراکتوری با شدت خودش را به یک خودرو در خیابان ( فریدبرگر) زد، که در نتیجه به ۳ ماشین آسیب رسید. به گفته پلیس در مراحل اولیه، میزان این خسارت هنوز معلوم نیست.‍‌خوشبختانه در این تصادف به کسی صدمه نرسید. ولی ویدیوی این تصادف در شبکه‌های اجتماعی بسیار پر بیننده و تِرند شده است. بر اساس ادعای مسئولین، این تنها تصادفی بود که در جریان این رژه رُخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو، حدود ۶۰۰ وسیله نقلیه روز پنج‌شنبه، به رسم اعتراض به سیاست‌های دولت فدرال در مورد کشاورزان به خیابان‌های فرانکفورت آمدند.

ژانویه 12, 2024

تصادف هنگام رژه تراکتورها در فرانکفورت

به سلسله تظاهرات اخیر کشاورزان در هسن، روز پنج‌شنبه در جریان این رژه، تراکتوری با شدت خودش را به یک خودرو در خیابان ( فریدبرگر) زد، که در نتیجه به ۳ ماشین آسیب رسید. به گفته پلیس در مراحل اولیه، میزان این خسارت هنوز معلوم نیست.‍‌خوشبختانه در این تصادف به کسی صدمه نرسید. ولی ویدیوی این تصادف در شبکه‌های اجتماعی بسیار پر بیننده و تِرند شده است. بر اساس ادعای مسئولین، این تنها تصادفی بود که در جریان این رژه رُخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو، حدود ۶۰۰ وسیله نقلیه روز پنج‌شنبه، به رسم اعتراض به سیاست‌های دولت فدرال در مورد کشاورزان به خیابان‌های فرانکفورت آمدند.